BroeiBreker


Broeibreker

Voederwaardeverlies als gevolg van broei wordt dikwijls onderschat. Uit de tientallen broeiscans die afgelopen winter zijn uitgevoerd komt naar voren dat bij maar liefst 33% van de kuilen sprake is van meer dan 3% voederwaardeverlies met uitschieters naar 8%. Een derde van de melkveehouders heeft dus zoveel voederwaardeverlies dat het extra geld gaat kosten.

De Broeibreker biedt inzicht in het voederwaardeverlies in de kuil als gevolg van warmteontwikkeling door broei. Op basis van een infraroodopname van het snijvlak in combinatie met aanvullende gegevens wordt het voederwaardeverlies in VEM en euro’s berekend. De uitkomst biedt aanknopingspunten voor beter kuilmanagement. In 2014 is gestart met de Broeibreker om melkveehouders bewust te maken van broeirisico’s en hen te helpen om hun voeropslag optimaal tot waarde te brengen. Voederwaardeverlies brengt de fosfaatkringloop uit balans.

Verschillen

Uit de uitgevoerde scans komen grote verschillen naar voren. Van de geanalyseerde kuilen bleek 10% een topkuil te zijn met minder dan 0,5% verlies als gevolg van broei. Bij 33% van de kuilen was echter sprake van meer dan 3% voederwaardeverlies met uitschieters naar 8%. Het verlies moet worden gecompenseerd met het aankopen van brok. Door de aanschaf van brok ontstaat een toename aan fosfaat wat de fosfaatkringloop uit balans brengt. Het gevolg is dat de melkveehouder extra mest moet afvoeren. Met de adviezen die wij baseren op de Broeibreker haalt u als melkveehouder een hoger rendement uit de KringloopWijzer.

Oorzaak voederwaardeverliezen

Uit de analyses met de Broeibreker blijkt dat bij maiskuilen in twee derde van de gevallen verliezen ontstaan bij het uitkuilen. De voersnelheid is niet altijd optimaal of het snijvlak wordt teveel losgewoeld waardoor er teveel zuurstof in de kuil komt. Bij een derde van de gevallen is het ontstaan van broei te herleiden tot het inkuilproces.

Bij graskuilen ligt de oorzaak in vrijwel alle gevallen bij het inkuilen. De oorzaak is vaak een combinatie van het drogestofgehalte, maaitijdstip en het aanrijden van de kuil. Vooral bij droog en stengelig materiaal kost het extra tijd om de kuil goed aan te rijden.

Duurzame zuivelketen

De Kringloopwijzer dwingt melkveehouders te verduurzamen. Het beperken van ruwvoer- en energieverliezen is hierbij van groot belang. De Broeibreker kan u hierbij ondersteunen met aanknopingspunten voor beter kuilmanagement volledig toegespitst op uw situatie. Wilt u weten hoe het met het voederwaardeverlies in uw kuil is gesteld? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Bel ons op 085-3012333 of mail naar info@stalbouw.nl.

Warmtebeed slecht aangereden snijmaiskuilWarmtebeeld snijmaiskuil

Snijmaiskuil

Optimalisatie


Stalbouw.NL ziet bedrijfsontwikkeling breder dan de bouw van een stal. U ontwikkelt uw bedrijf immers ook door het optimaliseren van bedrijfsprocessen zowel in de stal als op uw erf én in uw administratie. 

Met tools zoals de "Kringloopwijzer" brengen wij de mineralenefficiëntie op uw bedrijf in beeld. Hiermee kunt u beter sturen op de benutting van mineralen en dus besparen op voer- en kunstmestaankoop en/of mestafvoer. Door het optimaliseren van de bedrijfsvoering is het mogelijk om ontwikkelingsruimte te creëren voor uw bedrijf. Daarnaast helpt u mee aan het verlagen van de fosfaatproductie en het beperken van de emissie van ammoniak en broeikasgassen. Dat maakt het mogelijk om als sector binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden te blijven en verantwoord te kunnen groeien.

Door het optimaliseren van uw stal kunt u de koeien ouder laten worden en is een lagere vervanging nodig. Dit verbetert de benutting van uw grondstoffen, fosfaatrechten en het gebruik van uw bouwwerken.

Ook het verbeteren van de werkwijze van in- en uitkuilen van voedermiddelen kan een aanzienlijke besparing opleveren. Onze tool hiervoor is de Broeibreker waarmee wij u inzicht verschaffen over uw werkwijze.