NB-wet vergunning


Een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 aanvragen, waarom ?

Alle activiteiten of projecten welke mogelijk gevolgen hebben op de Natura 2000-gebieden zijn sinds 1 oktober 2005 verplicht een vergunning te hebben op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19d. Daarbij kan gekozen worden om een op zichzelf staande vergunning aan te vragen of de vergunningaanvraag aan te haken bij de Omgevingsvergunning, in dit geval de zogeheten ‘Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)’.

Wanneer u de NB-wetvergunning niet regelt, blijft u altijd risico houden op een eventuele handhavingsprocedure waarbij de vergunning alsnog geregeld moet worden. Een NB-wetvergunning is dus niet alleen verplicht, het biedt ook zekerheid voor uw voorgenomen bedrijfsactiviteiten voor de toekomst.

Ook wanneer de financiering geregeld moet worden bij de bank, zal de bank altijd vragen om de NB-wetvergunning. Het is dus ook gewoon een vereiste van de bank indien u uw bedrijfsvoering uit wil gaan breiden, zonder een NB-wetvergunning zal een mogelijke geldverstrekker niet akkoord gaan met een investering. Daarnaast voorkomt u, bij het regelen van een vergunning, korting op uw toeslagrechten.

 Natura2000 verbeelding

Programmatische Aanpak Stikstof en Aerius

Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden om enerzijds de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden te laten dalen. Door een dalende stikstofdepositie komt er zogeheten ‘ontwikkelruimte’ beschikbaar en krijgen economische initiatieven weer kansen voor ontwikkeling. 

De PAS is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek rond stikstof en natuur. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creëert tegelijk ruimte voor gewenste economische ontwikkeling. Een ambitieuze maar ook realistische aanpak die zorgt voor balans tussen ecologie en economie.

De PAS steunt op twee pijlers om de doelen van Natura 2000 zeker te stellen: daling van stikstofdepositie en ecologische herstelmaatregelen. Een deel van de daling mag worden gebruikt voor nieuwe economische activiteiten.

De PAS combineert twee manieren om de natuurdoelen van Natura 2000 zeker te stellen:

  •      Het blijvend laten dalen van de stikstofdepositie door het nemen van maatregelen aan de bron;
  •      Het uitvoeren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur.

Wat kan Stalbouw.NL nog meer voor u betekenen?

Aangezien de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling steeds veranderen en een bedrijfsplan aan steeds meer criteria moet voldoen is het aan te bevelen tijdig te starten met uw planvorming. Stalbouw.NL kan u bijstaan in deze zaken! Kijk voor onze producten en diensten op deze site of neem contact op met de adviseur in uw regio. 

Natura 2000


Een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 aanvragen, waarom ?

Alle activiteiten of projecten welke mogelijk gevolgen hebben op de Natura 2000-gebieden zijn sinds 1 oktober 2005 verplicht een vergunning te hebben op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19d. Daarbij kan gekozen worden om een op zichzelf staande vergunning aan te vragen of de vergunningaanvraag aan te haken bij de Omgevingsvergunning, in dit geval de zogeheten ‘Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)’.

Stalbouw.NL heeft de expertise in huis om u te adviseren en de vergunningaanvraag te verzorgen.

Pak gewoon de telefoon voor meer informatie: 085-3012333